ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20 วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ.2557

read more →

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2557

read more →

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4

read more →

ขอเชิญประชุมเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2557

read more →